[?]
 
 
 
 

Wydarzenia

6.03.2014 - Zabytki z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych będą prezentowane na wystawie w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią

Ruchome zabytki archeologiczne pochodzące z sześciu dolnośląskich stanowisk, w tym ze Starego Miasta w Głogowie, zostały wypożyczone Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy im. M. Reja. Od 29 kwietnia 2014 r. będzie można je podziwiać na ekspozycji w nowopowstającym Oleśnickim Domu Spotkań z Historią przy ul. Bocianiej 11. Wśród udostępnionych artefaktów znajduje się m. in. wyposażenie przedwojennej apteki, naczynia, ozdoby, elementy stroju, fajki oraz kula armatnia pozyskana w trakcie prac archeologicznych przy ul. Małopolnej w Oleśnicy. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

19-21.09.2013 - I Kongres Archeologii Polskiej

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) w dniach 19-21.09.2013r., zorganizowało w Warszawie Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej. Główną ideą kongresu była wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii oraz wyników badań naukowych polskiej archeologii. W kongresie uczestniczyli m.in. dyrektorzy instytutów archeologii wiodących uniwersytetów, dyrektorzy największych muzeów archeologicznych, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID). Muzeum głogowskie zostało zaproszone do wzięcia udziału w zjeździe i zaprezentowania na forum uwag dotyczących funkcjonowania i oceny stanu ochrony ruchomych zabytków archeologicznych. Referat dyrektora Leszka Lenarczyka: „Muzea czy magazyny archeologiczne – instytucje muzealne wobec napływu źródeł i problem akcesji materiałów archeologicznych z badań ratowniczych”, wygłosiła Katarzyna Reszka z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie. Zawarte zostały w nim główne zagrożenia ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

02.08.2013 - Trzykrotnie umarli kirkutu - śmiercią, rozbitym nagrobkiem, zapomnieniem...

W dniach 4, 11 oraz 30 lipca w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych miały miejsce warsztaty z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej – popularny „Mechanik” (od września Zespół Szkół Politechnicznych). Działania odbyły się pod nazwą projektu „Trzykrotnie umarli kirkutu – śmiercią, rozbitym nagrobkiem, zapomnieniem…” Wspólnie z uczestnikami warsztatów wykonaliśmy dokumentację oraz oczyściliśmy macewy (żydowskie nagrobki), będące jedną z niewielu pozostałości po głogowskich Żydach. Podczas warsztatów przybyli uczniowie uzyskali podstawową wiedzę na temat macew, ich rodzajów, sposobu wykonania oraz zdobienia. Uczestnicy warsztatów byli szczególnie zainteresowani tą tematyką, gdyż wezmą udział w wyjeździe do Izraela w ramach międzynarodowej wymiany. We wrześniu do Głogowa przyjedzie również młodzież z Izraela, która także weźmie udział w warsztatach w ramach projektu „Trzykrotnie umarli kirkutu – śmiercią, rozbitym nagrobkiem, zapomnieniem…”

9.07.2013 - Warsztaty archeologiczne w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

9 lipca 2013 r. w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych odbyły się warsztaty z archeologii gabinetowej, w których wzięli udział uczestnicy XIV Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z tajemnicami jakie skrywają w sobie zabytki, w szczególności ceramika i kości zwierzęce. Zajęcia obejmowały również elementy dokumentacji i inwentaryzacji zabytków archeologicznych. Wraz z pracownikami Ośrodka uczestnicy warsztatów przeprowadzili inwentaryzację zabytków pozyskanych w trakcie wykopalisk na jednym z wrocławskich stanowisk archeologicznych. Zabytki archeologiczne zostały podpisane oraz sprawdzono ich stan ilościowy. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za przybycie i wspólną, owocną pracę!

17.06.2013 - XV spotkanie muzealników i archiwistów czesko-polskiego pogranicza Euroregionu Glacensis

W dniu 17 czerwca 2013 r. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie polskich oraz czeskich muzealników i archiwistów pogranicza Euroregionu Glacensis.

Organizatorem spotkania było Muzeum w Wałbrzychu. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego w Nachodzie, Muzeum Regionalnego w Nachodzie, Muzeum Ziemi Broumowskiej w Broumowie, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Działu Archeologii Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Głogowie oraz jego oddziału Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych.

W ramach spotkania zaprezentowana została historia wałbrzyskiego muzeum oraz dzieje samego miasta. Uczestnicy zwiedzili historyczne miasto. Odwiedziny najważniejszych zabytków Wałbrzycha było okazją do wymiany doświadczeń związanych z pracą zarówno w polskich, jak i czeskich muzeach.

Zdjęce autorstwa fot.Mirosława Maciejewskiego.

21.05.2013 - 21.05.2013 – Spotkanie robocze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu zorganizował 21 maja 2013 r. robocze zebranie dolnośląskich muzealników oraz pracowników WUOZ dotyczące wypracowania modelu przekazywania ruchomych zabytków archeologicznych w depozyt do jednostek muzealnych. Spotkanie miało na celu omówienie istotnych problemów związanych z realizacją ustawowych działań ochrony zabytków archeologicznych, a także związanych z nimi aspektów praktycznych.

Przedstawiciele Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz jego oddziału Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych aktywnie uczestniczyli w pracach grupy roboczej. Efektem wymiany doświadczeń jest zaktualizowany wzór Protokołu przekazania pozyskanych zabytków archeologicznych oraz gwarancja wspólnej realizacji kontroli zabytków przed rozpoczęciem procedury depozytowej przy udziale przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pracownika muzeum.

01.03.2013 -  Wizyta na Ośrodku

Dnia 1 marca 2013 r. Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie odwiedził wraz z rodziną znalazca halsztackiej bransolety. Goście zostali zapoznani z procedurą przyjmowania zabytków archeologicznych oraz z procesem konserwacji, a także mieli możliwość podziwiania zabytków znajdujących się obecnie w konserwacji, w tym halsztackiej bransolety przekazanej do Ośrodka w kwietniu minionego roku. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!

16.10.2012-15.12.2012 - Projekt Testowanie i rozpowszechnianie wybranych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi współfinansowany przez NID

Testowanie i rozpowszechnianie wybranych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi to projekt wdrażany przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 16 października do 15 grudnia 2012 roku.

Głównym celem projektu jest testowanie procedury przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych w depozyt wraz z dokumentacją badań do głogowskiego Ośrodka, a także sprawdzanie procedury wydawania oświadczeń o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych. Wypracowane mechanizmy ochrony dziedzictwa archeologicznego są zgodne i komplementarne z podstawą prawną jaką jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 165, poz. 987).

Projekt przewiduje również przeprowadzenie kontroli terminowego rozliczania się ekip archeologicznych z przekazywania zabytków do Ośrodka. Zgodnie z ustawą zabytki odkryte w trakcie prowadzenia badań powinny być przekazane po upływie trzech lat od wydania dokumentu potwierdzającego gotowość do ich przyjęcia. W procedurze Ośrodka dokument taki nazwany jest Oświadczeniem. W ramach programu wypracowany zostanie wykaz nierozliczonych stanowisk archeologicznych. Do inwestorów i wykonawców badań archeologicznych rozesłane zostaną wezwania do przekazania ruchomych zabytków archeologicznych.

Wspólne przedsięwzięcie Ośrodka oraz NID przewiduje działania mające na celu monitorowanie przekazywanych zabytków archeologicznych pod kątem profesjonalnej ich konserwacji. Na podstawie analizy stanu zachowania artefaktów przekazywanych do głogowskiego Ośrodka stworzony zostanie wzór arkusza obserwacji zabytków wykonanych z metali lub ich stopów, a także drewna bądź skóry.

Nad realizacją szczegółowych zamierzeń projektu czuwać będą prof. dr hab. Krzysztof Wachowski, dr hab. Maciej Trzciński oraz dr hab. Artur Błażejewski. Opinie recenzentów będą zamieszczone w raporcie końcowym zadania.

Projekt Testowanie i rozpowszechnianie wybranych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi jest drugim zadaniem współorganizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych. W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2011 zrealizowano zadanie Opracowanie jednolitych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi, którego kontynuacją sąobecnie prowadzone prace.Działania dotyczyły stworzenia standardów i procedur przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych w depozyt, analizy warunków i standardów magazynowania zbiorów archeologicznych w odpowiednich warunkach technicznych, bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego. Ośrodek przygotował również standardy archiwizacji i dokumentacji związanej z przechowywanymi zabytkami, kontrolę terminowego rozliczania się inwestorów/wykonawców prac archeologicznych oraz omówienie kwestii selekcji tzw. materiału masowego.

29.10.2012 - Przekazanie do konserwacji topora ciesielskiego przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 29 października 2012 roku Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojciech Popek przekazał do konserwacji średniowieczny topór ciesielski. To unikatowe znalezisko zostało wydobyte przez płetwonurków z dna jeziora Lipie w miejscowości Długie. Topór zachował się w bardzo dobrym stanie, posiada długie drewniane stylisko a na żeleźcu znajduje się czteroboczny odcisk będący prawdopodobnie znakiem cechowym.

29.09.2012 - I Regionalne Prezentacje Muzealne w Wałbrzychu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie wraz z Ośrodkiem Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych było uczestnikiem Regionalnych Prezentacji Muzealnych. Impreza zorganizowana została po raz pierwszy przez Muzeum w Wałbrzychu. Celem organizatorów było zaprezentowanie oferty instytucji kulturalnych z Dolnego Śląska, które w ostatnich latach poczyniły ogromne starania, by dopasować swoją ofertę do potrzeb współczesnego odbiorcy. Muzeum oraz Ośrodek zaprezentowały swoją historię, zbiory oraz ofertę. Była to również doskonała okazja do tego, aby zaprosić do zwiedzania Głogowa i jego zabytków


Strona: poprzednia 1  2  3  4  następna