[?]
 
 
 
 

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNAPracownia Archeologiczna prowadzi procedurę wydawania dokumentów potwierdzających gotowość do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na archeologów przez ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku(Dz. U. nr 162 poz. 1568). Wydajemy zapewnienia pod warunkiem pokrycia kosztów przechowywania i wtórnej konserwacji w wysokości 10% wartości prac archeologicznych.

Przyjmujemy i przechowujemy również zabytki pochodzące z badań prowadzonych przed uchwaleniem ustawy z 2003 r. oraz znaleziska przypadkowe.

 

Pracownia Archeologiczna:

  1. przyjmuje i zabezpiecza zbiory archeologiczne pochodzące z badań prowadzonych na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego.
  2. przechowuje ruchome zabytki archeologicznych w odpowiednich warunkach technicznych, bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego
  3. prowadzi inwentaryzację, ewidencję i digitalizację zabytków zdeponowanych w naszych magazynach
  4. informuje właściwych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków o wystawieniu dokumentu potwierdzającego gotowość do przyjęcia zabytków, a także występuje z wnioskiem o przekazanie zabytków w depozyt do Ośrodka
  5. dokonuje cyklicznych przeglądów konserwatorskich
  6. opracowuje oraz udostępnia zbiory do celów naukowych studentom oraz badaczom
  7. wypożycza muzeom ruchome zabytki archeologiczne do celów wystawienniczych
  8. przekazuje zbiory archeologiczne do muzeów lub innych jednostek organizacyjnych (na wnioski dyrektorów zainteresowanych placówek), zgodnie z decyzją właściwych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

Posiadamy 1450m²powierzchni magazynowej wyposażonej w nowoczesny system regałów zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dział KONTAKT).